KATEGORIJE

Kolica za bebuStolica za kancelarijuDruštvene igreGimi daska za peglanje i sušalice za vešRanac za skoluHrane za kućne ljubimce

Uslovi kupovine

POLITIKA REKLAMACIJE

Telefon za reklamacije: 011/404-3690.
E-mail za reklamacije: volimsvojdomrs@gmail.com

REKLAMACIJE

1. Kupac putem elektronske pošte (e-mail-om), ili u pisanoj formi izjavljuje reklamaciju prodavcu - Lemon planet d.o.o. (www.volimsvojdom.rs).

2. Prodavac - Lemon planet d.o.o. upisuje reklamaciju u knjigu reklamacija i izdaje potvrdu da ste reklamirali robu. Potvrda da je reklamacija primljena se šalje elektronskom poštom (e-mail-om) ili u pisanoj formi ako to kupac izričito zahteva .

3. Prodavac - Lemon planet d.o.o. je dužan da se o Vašem zahtevu izjasni u zakonski propisanom roku od 8 dana od dana kada je izjavljena reklamacija .

4. Prodavac - Lemon planet d.o.o. je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši, odnosno pruži predlog rešenja u zakonski propisanom roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

5. U slučaju opravdane reklamacije, u prvih 6 meseci od dana kupovine, kupac ima pravo da mu prodavac - Lemon planet d.o.o. popravi prodati artikal, zameni isti ili vrati novac u punom iznosu.

6. Popravka robe - uređaja je moguća samo uz saglasnost kupca.

7. Pravo na reklamaciju za tehničke uređaje i svu drugu robu gde je to posebno naglašeno, kupac ima u roku od 2 godine od dana kupovine.

U nastavku član 56 u integralnoj verziji preuzet iz zakona o zaštiti potrošača:

Član 56

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Obrazac

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 

Odustanak od ugovora na daljinu

Lemon planet d.o.o. putem svoje web - stranice www.volimsvojdom.rs posluje kao prodavac robe - trgovina na malo putem internet.

Svi ugovori sklopljeni od strane Lemon planet d.o.o. sa fizičkim licima imaju status ugovora na daljinu.

Lemon planet d.o.o. na svom sajtu www.volimsvojdom.rs je postavio obrazac odustanka od ugovora na daljinu.

Prilikom isporuke robe Lemon planet d.o.o. dostavlja kupcu račun. Na web - stranici www.volimsvojdom.rs koja je vlasništvo Lemon planet d.o.o. nalazi se obrazac koji potrošač popunjava i putem elektronske pošte (e-mail-a) ili pošte dostavlja Lemon planet-u d.o.o.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Lemon planet d.o.o.  je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata na isti način  koje je primio od potrošača,  najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Lemon planet d.o.o.  vrši povraćaj novca kada dobije robu koja se vraća.

Lemon planet d.o.o. obaveštava potrošače  da svi troškovi nastali povratom robe kod odustanka ugovora na daljinu padaju na teret potošača, odnosno u slučaju povraćaja kupljene robe bez obrazloženja u roku od 14 dana, potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se prodavac Lemon planet d.o.o. saglasio sa tim da ih snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

 

Povrat robe kod odustanka od ugovora na daljinu dostaviti na adresu sa obrasca, odnosno:
Lemon planet d.o.o.
Ugrinovački put 26. deo, br. 4
11283 Zemun

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

U nastavku članovi zakona o zaštiti potrošača u integralnoj verziji preuzeti iz zakona o zaštiti potrošača:

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Član 28

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

Računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora

Član 29

Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana računa se od trenutka zaključenja ugovora između potrošača i trgovca.

Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Ako trgovac ne preda potrošaču obaveštenje iz člana 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 30. stav 1. ovog zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora.

Ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje iz člana 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 30. stav 1. ovog zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak.

Rok iz st. 1. do 7. ovog člana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Kod ugovora o pružanju finansijskih usluga na daljinu, rok iz stava 1. ovog člana računa se od trenutka zaključenja ugovora, odnosno od trenutka obaveštavanja potrošača o sadržini ugovora ako je to obaveštenje primio nakon što je ugovor zaključen i završava se istekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kod ugovora o osiguranju života na daljinu, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga u roku od 30 dana zaključenja odustane od ugovora.

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora

Član 34

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

Član 35

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

Potrošač ne snosi troškove za:

1) pruženu uslugu ili snabdevanje vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni na prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili potpuno ili delimično snabdevanje toplotnom energijom tokom roka za odustanak kada:

(1) trgovac nije dostavio obaveštenje u skladu sa članom 27. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona; ili

(2) potrošač nije izričito zahtevao da se sa izvršenjem počne u toku roka za odustanak od ugovora u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona;

2) isporuku digitalnog sadržaja, u potpunosti ili delimično, koji nije dostavljen na trajnom nosaču zapisa kada:

(1) potrošač nije dao prethodnu izričitu saglasnost za početak izvršenja pre isteka roka od 14 dana;

(2) potrošač nije potvrdio da zna da dajući saglasnost gubi pravo na odustanak od ugovora; ili

(3) trgovac nije dostavio potvrdu u skladu sa članom 30. stav 2. ili članom 31. stav 3. ovog zakona.

Osim u slučajevima predviđenim ovim članom, potrošač ne snosi odgovornost kao posledicu ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

OŠTEĆENJA U TRANSPORTU
Veoma je bitno da sva oštećenja u transportu, koja su vidjliva na pakovanju proizvoda, odmah prijavite kuriru koji Vam isporučuje robu. Svako oštećenje prilikom transporta, nedostajanje delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je OBAVEZAN da prijavi u roku od 24h OD PRIJEMA ROBE. Ako ste u mogućnosti pošaljite nam fotografije oštećenja proizvoda koji ste naručili na office@volimsvojdom.rs.
Ukoliko Vam deluje da je proizvod oštećen ili nedostaju delovi odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite o tome. Pošiljka će nam biti vraćena, a mi ćemo Vam objasniti i pokrenuti postupak kako biste dobili ispravan i neoštećen proizvod.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime VolimSvojDom.rs (Lemon planet d.o.o.) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u VolimSvojDom.rs (Lemon planet d.o.o. i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, VolimSvojDom.rs (Lemon planet d.o.o.) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

NAČIN PLAĆANJA

 • Pouzećem
 • Uplata na račun
 • Internet karticama

NARUČIVANJE

 • U KORPU - pravljenje narudžbenice na uobičajen način preko sajta koristeći dugme "Dodaj u korpu".Ovaj vid poručivanja možete vršiti u bilo koje doba dana.
 • TELEFONOM - pozovite broj 011/408-21-74 ili 064/82-969-85 (radnim danima 08-16) Potrebno je da imate e-mail adresu na koju ćete nakon izdiktirane porudžbenice operateru dobiti povratnu informaciju u kojoj će biti navedeni svi detalji vaše porudžbenice.
 • SMS-om-pošaljite poruku na broj 064/82-969-85 u kojoj ćete navesti: šifru artikla koji želite da poručite, ime i prezime, adresu isporuke, e-mail adresu. Potrvrdu sa brojem narudžbenice dobićete SMS-om na broj sa kog je poslata poruka, osim ako u samoj poruci ne naglasite da želite da ide na vašu e-mail adresu.

DOSTAVA

 • Svi proizvodi su podeljeni u dve kategorije: artikli obeleženi znakom BESPLATNA DOSTAVA, za koje kupac ne snosi nikakve troškove prevoza i artikli za koje se prevoz plaća 250.00 RSD.
 • Kod proizvoda sa besplatnom dostavom kupcima je olakšano time što im je odmah jasno koliko treba da plate - cena koju vide za proizvod koji ih zanima je i ona koju će platiti, bez razmišljanja o dodatnim troškovima, o masi artikla i zbrajanju cena.
 • Artikli kojima je niska vrednost, za njih su troškovi dostave 250.00 RSD. Ovom kategorijom smo omogućili ljudima da kupe više artikala male vrednosti za jedan iznos dostave.
 • Lakoća i bezbrižno poručivanje su ideje vodilje ovog načina dostave, jer svaki kupac veoma lako može uočiti i prepoznati koliko iznose troškovi dostave ukoliko ih uopšte i ima.

OZNAKE

 • BESPLATNA DOSTAVA -crveni znak za artikle za koje nema troškova dostave, besplatan prevoz.
 • NAJ CEN A- žuti znak za artikle niske vrednosti za koje je cena dostave 200.00 RSD
 • POKLON - uz proizvod na kome se nalazi znak plave boje nudimo i prateći poklon
 • RASPRODATO - artikal sa ovim crvenim znakom trenutno nemamo na stanju.

OPISI PROIZVODA

VolimSvojDom će pokušati da sve artikle iz ponude opiše na najtačniji način. VolimSvojDom ipak ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda u potpunosti tačni i bez grešaka. Ukoliko kupljeni proizvod ne odgovara opisu proizvoda možete da ga vratite i mi ćemo vam vratiti novac.

CENE

Sve navedene cene na sajtu su sa izraženim PDVom. Ukoliko kupac poruči robu, a u međuvremenu se promeni cena tog proizvoda VolimSvojDom će prihvatiti cenu koja je bila u vremenu kreiranja porudžbenice.

Sušilica za vešKorpe za vešKolica za bebuStona lampaPosteljinaRanac za školuKante za smeće IgračkeAparati za kolače i peciva

Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj telefona
011/408-2174
ili na e-mail
volimsvojdomrs@gmail.com